Fabio Concato - Sexy Tango

Un volo basso di gabbiani
Onde di seta e di lamé
Con questo vento così caldo
Ritrovo tuttiiI miei perché
Luna che nasce nei tuoi occhi
Nei tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.