Viejas Locas - Todo Sigue Igual

Todo sigue igual
todo sigue igual de bien,
siguen los amigos que quiero tener.
No me puedo quejar.
Algunas chicas me van a entender,
en esos mome...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.