Dmx - Shot Down

Grr, arf! Arf!

Move on over, I done told ya boy
I'm a G-Unit motherfuckin' soldier boy
And when you gon' get it in your brain
The gate's wide op...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.