Anne Hathaway - Somebody To Love

Can anybody find me somebody to love?
Each morning I get up I die a little
Can't barely stand on my feet.
Take a look in the mirror
And cry, lord...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.