Aceyalone - Serve & Protect

Ah
Yeah
Nobody move, nobody gets hurt

[ VERSE 1 ]
When it first hits you
And you figure out the truth it's quite shockin
To see the mic rockin, beat ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.