Dan Fogelberg - A Leader of the Band/Washington Post March

An only child
Alone and wild
A cabinet maker's son
His hands were meant
For different work
And his heart was known
To none --
He left his home ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.