Bishop Allen - Things Are What You Make of Them (Reprise)

I'm spending my
I'm spending my days
I'm spending my
I'm spending my days

I'm spending my days
My day-mons yeah
They're taking up inside of my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.