Mr. Cheeks - Crush on You

f. Mario Winans

[Mr. Cheeks]
Take it from the top with nothin but the hot shit
I told 'em we got shit and it smells (definitely)
Mario, what's t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.