Carol Welsman - Taking a Chance on Love

Here I go again, I hear those trumpets blow again.
All aglow again, takin' a chance on love.
Here I slide again, about to take that ride again.
Sta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.