Carol Welsman - A Nightingale Sang in Berkeley Square

That certain night
The night we met
There was magic abroad in the air
There were angels dining at the Ritz
And a nightingale sang in Berkeley squa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.