Taye Diggs - Funny Honey

[
Sometime's I'm right
Sometime's I'm wrong
But he doesn't care
He'll String along
He loves me so
That funny honey of mine

Sometime's I'm dow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.