Kanye west - Champions

Yeah
DJ Clue
Desert Storm
The Roc
This shit right here
The Roc Army
Dame Dash Presents
The Dream Team niggas
Word

Time after time
I've do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.