Project Pat - I'm Mo

Yea mane I heard the nigga been talking real bad about me mane

for real?

nigga sayin he gonna kill me

he gonna kill ya

he gonna get me, when he se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.