Project Pat - Show Dem Golds

[Hook 1 2x]
Northside hoe, Southside hoe
Eastside hoe, Westside hoe

[Chorus 2x]
Where dem gang, gang signs (show ya golds, show ya golds)
Where dem h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.