Michael Feinstein - The Folks Who Live On the Hill, song (from the film "High, Wide and Handsom

Someday we'll build a home on a hilltop high
You and i, shiny and new
Cottage that two can fill
And we'll be pleased to be called
The folks who li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.