Lesley Garrett - Long Ago (And Far Away)

Dreary days are over.
Life's a four leaf clover.
Sessions of depressions are through.
Every hope I longed for long ago, comes true.

Long ago and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.