Lesley Garrett - Smoke Gets in Your Eyes

They, asked me how I knew,
My true love was true,
I of course replied, something here inside,
Can not be denied.

They, said some day you'll fin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.