Judith Christie McAllister - Oh Give Thanks

Oh give thanks unto the Lord
For he is yes He is good
Oh give thanks unto the Lord

For he is yes He is good
Oh give thanks unto the Lord

For ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.