Daniel Guichard - La Tendresse

La tendresse c'est quelquefois
Ne plus s'aimer mais être heureux
De se trouver à nouveau deux
C'est refaire pour quelques
Instants un monde en ble...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.