Joe Dassin - C'est la Nuit (Dance With Me)

Dance with me, I want to be your partner
Can't you see the music is just starting?
Night is falling, and I am falling
Dance with me

Fantasy could nev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.