Joe Dassin - Pauvre Pierrot

Quand on court après l'espoir
On peut toujours aller voir
Dans un autre port
Comment se lève l'aurore

Vers lequel faut-il partir ?
J'ai déjà entendu ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.