Joe Dassin - Quand on a du Feu

Elle buvait son café
L'addition était prête
Et j'allais la laisser
S'envoler, c'est trop bête

Elle a pris dans son paquet
Une cigarette
Un garçon em...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.