Troy Sneed - Put a Little Love in Your Heart

Think of your fellow man, lend him a helping hand
Put a little love in your heart
You see, it's getting late, oh, please don't hesitate
Put a littl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.