Ludacris - Get the F*** Back

What the fuck's up? DTP in this muthafucka!
And for all y'all that don't like it, do one thang, get the fuck back!
'Cause all my niggas is ready
Lu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.