Snoop Dogg - Keep It Real

And now, our national anthem!
It's going down, West Coast
A toast to the Coast, West Coast!
I got my nigga Mack 10 up in the house from the Westsid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.