Tony Rebel - Just Friends

Well di man called Swade and di man called Rebel
Nuff time innocent and we get inna trouble yuh know

[Verse 1: Swade (Tony Rebel)]
What a situati...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.