Roots Manuva - Witness (1 Hope)

Taskmaster burst the bionic zit-splitter
Breakneck speed we drown ten pints of bitter
We lean all day and some say that ain't productive
That depend u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.