RZA - Domestic Violence, Pt. 2

[RZA]
You ain't shhh
Ya momma ain't shhh
Your daddy ain't shit
Your pussy ain't shhh
Bitch, you ain't shhh
Your friends ain't shh
Your whip ain...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.