Flickerstick - Smile

The ship is hiiiiiiiiiiiiiiiigh and
I don't know if they'll make it down
But im gonna try to slip inside the mind of a clown
To follow meeeeeeeeeee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.