Nelly - Show Em What They Won

(Ali)
Yeah, yeah, check, check
See I ain't about playin, Leezy 'bout cash in advance
Cash in on the casual, actual, factual plan
Makin a killin ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.