Judy Kuhn - Savages (Pt. 2)

This will be the day
(Let's go men!)
This will be the morning
(Bring out the prisoner)
We will see them dying in the dust

I don't know what I can do
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.