Aceyalone - Five Feet

Talkin' shit while he was rollin' his weed
My nigga hit him in the face
(broken blunts, broken fronts)
He didn't know that disrespect would lead to su...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.