The Click Five - Angel To You (Devil To Me)

When I saw her she looked my way
And I knew that I was over my head
Ruby lips on a smile so sweet
With a rude attitude that could knock me dead

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.