Joe Dassin - Le Chanteur des Rues

Au coin des rues, devant les cafés
Et pour les queues de cinéma, la nuit tombée
Il chantait des chansons de tous les pays
Qui pourtant n'étaient qu'à ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.