Eminem - Welcome to detroit city

Welcome to motherfuckin' Detroit God damn it
Wonder Boy, shit

Yeah yeah
Tricky
Let's show 'em some love
Welcome to Detroit

Where's my gangst...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.