Mo Thugs - Thug Devotion

[Krayzie Bone & Tre]
We got the Thugs, the Shifters, Hustla'z
[And we are Mo Thug, Mo Thug, Mo Thug]
Afta Maff, II Tru, and Tre
[And we are Mo Thu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.