2pac - One Day At A Time

Sometimes it's hard to wake up in the mornin'
Mind full of demons, I don't wanna hear 'em anymore
Got me heartbroken, fine, so many babies screamin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.