Chicks On Speed - Song for a Future Generation

Wanna be the ruler of the galaxy
Wanna be the king of the universe
Let's meet and have a baby now!
Wanna be the empress of fashion
Wanna be the p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.