Profyle - No Trickin'

Yo, yeah, yeah
Ha, now what why'all want to do
Ha, yo, Teddy Bishop
Profyle

Like that, right?
You know how it is
When you want to holla at the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.