Eugenie Baird - I Still Get a Thrill (Thinking of You)

Because I still get a thrill thinking of you
And I still feel your lips kissing me too
Although our love affair wasn't to be
I wonder if you care c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.