Eugenie Baird - I've Got the World on a String

(Hey Michael, come on and swing)
(Looks like you got the world on a string)

I've got the world on a string
I'm sitting on a rainbow
Got that str...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.