Rihanna - Music Of The Sun

Oh, oh, oh, oh, oh oh,
Oh, oh, oh, oh yeah
Listen, closely hear the music playing
Let it take you to places far away and
Relax your senses just do wha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.