Mr. President - F.B.I.

Here we go
F.B.I.
Here we go
F.B.I.
Here we go, here we go, yo don´t you know, you gotta get ack to know
Here we go, here we go, yo don´t you run...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.