Richie Stephens - Ain't Too Proud to Beg

I know you wanna leave me,
But I refuse to let you go,
If I have to beg, plead for your sympathy,
I don't mind 'cause you mean that much to me.
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.