2gether - U + Me = Us (Calculus)

I'm losing my hair
And my vision is shady
Last night I dreamt
Of an overweight lady
But I need a young thing
To keep up with my pace
To hold me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.