Dallas Fort Worth Mass Choir - I'd Rather Have Jesus

You know that I'd
(All) Rather have Jesus than all of the silver and all of the gold, ooo
I'd rather have Jesus than all of the riches and wealth ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.