2pac - Homeboyz

Oh shit, caught that nigga alone
Ain't that a bitch
Hey, uh, this one here is, uh
For them niggas that be Johnny Dangerous

When they be fuckin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.