David Tomlinson - The Life I Lead

Mr.Banks:
I feel a surge of deep satisfaction
Much as a king astride his noble steed
When I return from daily strife to heart and wife
How pleasan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.