Aceyalone - Rappers, Rappers, Rappers 12 for 10

What I mean is basically there's no-one
The hunt on emcees brings investigation

This goes out to all you ugly rappers
Pretty rappers, big city r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.