2pac - Thugz Mansion Feat. Nas

Shit, tired of gettin' shot at
Tired of gettin' chased by the police and arrested
niggas need a spot where we can kick it
A spot where we belong, t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.